آموزش ابتدایی
مطالب در باره پایه دوم ابتدایی
پيوندهای روزانه

تقویم اجر ایی گروههای آموزشی دوره ابتدایی منطقه مهردشت 91-1390

مهرماه 1390

هفته اوّل

1-آماده نمودن جدول زمان بندی به تفکیک پایه ها وارسال به مدارس

2-تهیه برنامه کلاسی پیشنهادی براساس ساعت درنظرگرفته شده وارسال به مدارس

3-ارسال تقویم یکساله گروهها به مدارس

هفته دوم

1-حضوردراولین گردهمایی گروههای آموزشی ابتدایی به صورت قطبی درناحیه یک اصفهان

2-تهیه وبلاگ برای هرپایه وبه روز نمودن آن

هفته سوم

1-قراردادن مطالب آموزشی دروبلاگ ها براساس پایه

 

هفته چهارم

1-تهیه وتنظیم چک لیست مربوط به هرپایه ودرس وقرار دادن دروبلاگ

2-تهیه وتنظیم سوالات عملکردی ومداد کاغذی مربوط به ارزشیابی توصیفی

آبانماه 1390

هفته اوّل

1-ارسال نمونه اوراق امتحانی پنج پایه به مدارس ورفع مشکلات طراحی سوالات

2-تهیه وتنظیم نمونه سوالات عملکردی،مدادکاغذی وارسال آن به مدارس

 

هفته دوم

 1-پیگیری جشنواره جابربن حیان واطلاع رسانی به همکاران جهت شرکت درجشنواره

2-معرفی کتاب وسناریو جهت آگاهی همکارانی که درجشنواره الگوهای تدریس شرکت کرده اند.

3-پیگیری دوره های ضمن خدمت درباره جشنواره ها واطلاع رسانی به همکاران

4-بررسی ومطالعه بخشنامه های گروه تکنولوژی آموزشی

هفته سوم

1-جمع آوری اطلاعات درباره معلمان جدید الاستخدام وبرگزاری جلسه آموزشی برای آنها ورفع مشکلات آموزشی آنها

هفته چهارم

1-برنامه ریزی جهت بازدید ازمدارسی که معلمان جدیدالاستخدام دارند.

2-برنامه ریزی جهت بازدید از مدارس برای پیگیری محتوای آموزشی پایه اول،طرح ارزشیابی توصیفی،طرح ارتقاء قرآن وبرنامه درسی هنر

3-پیگیری دوره های ضمن خدمت مرتبط با جشنواره ها ونیروهای جدید الاستخدام

 

آذرماه 1390

هفته اوّل

1-شرکت درجلسه شورای آموزگاران بعضی مدارس واستفاده ازنظرات وپیشنهادات آموزگاران

2-راهنمایی همکاران،درزمینه استفاده ازوسایل کمک آموزشی وسی دی آموزشی

3-همکاری باکارشناس تکنولوژی جهت تهیه کیف الکترونیک برای مدارس متقاضی

هفته دوم

1-بررسی محتوای پوشه کارجهت کامل بودن ودارا بودن فرمهای اصلی وبازخوردهای مناسب

2-پیگیری وبرگزاری جلسات آموزشی وبهداشتی واجرادرمنطقه برای آموزگاران ومدیران

3-جمع آوری سناریو های جشنواره تدریس وراهنمایی آموزگاران جهت برطرف نمودن معایب آن

4-دراختیار قراردادن سناریوهای سالهای گذشته جهت اگاهی همکاران از نحوه نوشتن سناریو

هفته سوم

1-حضور درجلسه قطبی شهرستان تیران وکرون

2-ارائه گزارش کارسه ماهه منطقه درجلسه قطبی

3-ارائه دستاوردهای جلسه قطبی درمنطقه برای همکاران

4-گذاشتن تراکت وتصاویری از عزاداری امام حسین(ع) دروبلاگ

هفته چهارم

1-بررسی سناریوهای برتر واتخاب بهترین سناریواز هر پایه2سناریو

2-تشکیل کمیته داوری سناریو شامل گروههای آموزشی وکارشناس تکنولوژی

3-فیلمبرداری از اجرا وارسال به منطقه جهت مسند نمودن داوری ها

4-تکمیل فرمهای داوری توسط اعضاء گروه آموزشی وارسال به اداره

دی ماه 1390

هفته اوّل

1-تکثیروتوزیع سی دی طرح ارتقا قرآن برای کلیه پایه ها درمدارس

2- قرار دادن پوشه کار کامل ومرتب دراختیارهمکاران جدید الورود

3-تهیه وگرد اوری گزارش کارگروه وتبدیل آن به پاورپینت جهت ارائه درقطب

هفته دوم

1-ارسال نامه به مدارس جهت ارسال اشکالات آموزشی کتب پایه اول به گروهها

2-بررسی اشکالات کتب جدیدالتالیف واستفاده ازراهکارهای گروههای آموزشی استان

3-ارائه تدریس توسط سرگروههای آموزشی درمدارس برای الگوگیری همکاران

هفته سوم

1-هدایت ونظارت براجرای جشنواره هاوانتخاب بهترین آثاروارسال اسامی به کارشناس تکنولوزی وآموزش ابتدایی

2-همکاری بامدیران درطرح توسعه مدارس هوشمندجهت استفاده ازاینترنت ومجلات رشد

3-مراجعه به وبلاگ گروه آموزشی جهت استفاده ازنظرات همکاران

4-ارسال تراکت وشعرباموضوع اربعین حسینی

 

هفته چهارم

1-برگزاری مجمع آموزشی جهت توجیه طرح ارزشیابی توصیفی برای کلیه آموزگاران

2-برگزاری مجمع عمومی آموزشی درخصوص آموزش خانواده

3-پیگیری ومطالعه بخشنامه های گروههای آموزشی واجرای مفاد آن درگروه

 

بهمن ماه 1390

هفته اوّل

1-بازدیدازوسایل ورسانه های کمک آموزشی مدارس وتهیه لیستی ازکمبودهاجهت ارسال به اداره

2-دعوت ازاساتید مجرب برای ارائه کارگاههای آموزشی الگوههای تدریس فعال

3-بازدیدازمدارس مجری طرح مدارس هوشمندوتهیه وتدوین مزایای این طرح

4-تهیه تراکت وپوستردرباره شهادت پیامبراکرم(ص)امام حسن مجتبی(ع) وامام رضا(ع)

5-بررسی اوراق امتحانی همکاران وارائه بازخورد به آنها

 

هفته دوم

1-بازدیدگروههای آموزشی منطقه ازمدارس موفق مناطق همجوارواستفاده ازتجارب آنها

2-تکثیر وتزیع سی دی آموزشی هنربرای کلیه مدارس

3-معرفی آزمایشگاه منطقه وتشویق همکاران برای استفاده ازوسایل آزمایشگاه برای آزمایش های علوم

4-اجرای مسابقه نشریه دیواری درباره دهه فجر

 

هفته سوم

1-ارائه راهکارهای نوین درآموزش مطالب آموزشی دردروس ریاضیات توسط همکاران((به خصوص آموزش جدول ضرب درپایه سوم))

2-معرفی کتاب به همکاران جهت پرورش خلاقیت دانش آموزان

3-معرفی کتاب به آموزگاران درخصوص دانش آموزانی که درنوشتن املاء ضعیف هستند.

4- تهیه وتنظیم تراکت وپوستردرباره دهه فجروپیروزی انقلاب اسلامی وارسال به مدارس

هفته چهارم

1-اجرای مسابقه خاطره نویسی درباره خاطرات انقلاب اسلامی وانتخاب بهترین خاطره ازهمکاران

2-تشویق آموزگاران جهت تهیه وبلاگ واستفاده از وبلاگ های آموزشی مناطق دیگر

3-ارائه راهکارهایی به معلمین جهت رسیدگی بیشتربه دانش آموزانی که دردروسی ضعف دارند.

4-برگزاری نمایشگاه آثارهنری جهت بازدید عموم

اسفند ماه 1390

هفته اوّل

1-بازدید ازمدارس واطلاع ازوضعیت کارنامه های توصیفی وشناسایی دانش آموزان ضعیف

2-تبادل نظرباآموزگاران جهت اجرای برنامه های جبرانی برای دانش آموزان ضعیف

3-بررسی نمودارهای حاصل ازکارنامه ها به تفکیک کلاس هاودروس وتجزیه وتحلیل آنها

4-همکاری با مدارس هوشمنددرجهت رفع کمبودهاوکاستیها

 

هفته دوم

1-به روزرسانی وبلاگ آموزشی وبازدید نظرات آموزگاران

2-همکاری بامدارس عضو دریافت مجلات رشد،استفاده ازمطالب آموزشی مجلات وانعکاس آن به آموزگاران

3-مطالعه وپیگیری بخشنامه هاودستورالعملهای گروه تکنولوژی وگروههای آموزشی

هفته سوم

1-دریافت گزارشات درخصوص هفته درختکاری وتهیه عکس ازکاشت نهال

2-حضور درجشن سبزه ها وتهیه عکس وفیلم ازسبزه ها

 

هفته چهارم

1-همکاری جهت تحویل وتوزیع پیک های نوروزی

2-بررسی پیکهای نوروزی ورفع اشکالات آموزشی وچاپی آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فروردین ماه 1391

هفته اوّل

 

تعطیلات نوروزی

 

هفته دوم

تعطیلات نوروزی

هفته سوم

1-ارسال نامه به مدارس دررابطه باانتخاب بهترین پیک ها وارسال آن به اداره برای بررسی درگروهها

2-بررسی پیک ها درگروهها وبازخورد به مدارس واداره واهدای جوایز به بهترین ها

3-حضور فعال درجلسات قطبی وارائه ابتکارات وخلاقیتهای آموزگاران درقطب

هفته چهارم

1-بازدید ازمدارس درخصوص تدریس مطابق جدول بودجه بندی

2-پیگیری امورجشنواره تدریس،اهدای جوایزوتقدیرنامه به منتخبین

3-گرداوری نظرات سازنده درموردپیک های نوروزی وارسال گزارش به اداره

4-تدوین گزارش عملکردگروههای آموزشی به صورت پاورپوینت جهت ارائه درقطب

 

 

 

 

 

 

 

 

اردیبهشت ماه 1391

هفته اوّل

1-کسب اطلاع از اردوهای آموزشی مدارس درمورد محل وزمان اردوتعداد دانش آموزان ومعلمین همراه وبرنامه های اردو

2-راهنمایی مدیران درموردانتخاب محل برگزاری اردو ورعایت دستورالعملها

 

هفته دوم

1-تهیه وتنظیم تراکت وپوسترویژه روز وهفته معلم وتبریک به همکاران

2-برگزاری مجمع عمومی برای آموزگاران جهت امتحانات نوبت دوم

هفته سوم

1-بازدید نمونه سوالات امتحانات نوبت دوم قبل از برگزاری امتحانات جهت رفع اشکالات

2-حضور درجلسات قطبی وتبدل نظر باگروههای درسی دیگر مناطق

 

هفته چهارم

1-بررسی برنامه امتحانات مدارس وتوجه به روز وساعت برگزاری امتحانات ورعایت فاصله زمانی

2-رعایت عدم تداخل امتحانات چند پایه دریک ساعت  مشخص درصورت نبود فضای کافی

 

 

 

 

 

 

 

 

خرداد ماه 1391

هفته اوّل

1-ارسال آزمونهای مدادکاغذی وعملکردی هر پایه به مدارس

2-بازدیداوراق امتحانی نوبت دوم وبازخورد ان به آموزگار مربوطه

 

 

هفته دوم

1-بررسی پوشه کاریکساله ازهرپایه وبررسی فرمهای آن وبازخوردبه آموزشگاه وآموزگارمربوطه

2-بازدید ازحوزه های امتحانی واطلاع ازنحوه برگزاری وفضای مناسب برای امتحانات

3- به نمایش گذاشتن دستاوردهای گروههای آموزشی درمحل مرکز تحقیقات جهت بازدید همکاران

 

هفته سوم

1-مطالعه وپیگیری بخشنامه های کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی

2-آماده کردن سی دی مربوط به فعالیتهای انجام شده درگروههای آموزشی درسال تحصیلی وارسال به استان

هفته چهارم

1-بازدیدکارنامه های کلیه پایه ها واطلاع از وضعیت درسی دانش آموزان وبه دست آوردن آماردانش آموزان ضعیف به تفکیک مطالب درسی وارسال به اداره جهت کلاسهای تابستانی

 

 

 

[ سه شنبه پانزدهم فروردین 1391 ] [ 7:54 قبل از ظهر ] [ بهرام مومنی ]
درباره وبلاگ

برچسب‌ها وب
امکانات وب